• Lębork
 • Łeba
 • Wicko
 • Linia
 • Siemirowice
 • Mosty
 • Nowa Wieś Lęborska
 • Potęgowo

Pomiary - po co je wykonywać ?

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy.

Pomiary odbiorcze

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Pomiary okresowe

Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Terminy wykonania pomiarów elektrycznych

W zależności od warunków środowiskowych należy stosować różne okresy. Częstość badań należy ustalić w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne, wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz o zasady wiedzy technicznej. Czasookresy pomiarów instalacji elektrycznych pokazano w tabeli 1.

Oświetlenie

Stanowiące niezbędny czynnik umożliwiający widzenie, realizowane jest za pomocą elektrycznych urządzeń oświetleniowych. Właściwe oświetlenie wpływa zarówno na dobre samopoczucie i przyjemne odczucia człowieka w określonym pomieszczeniu, jak i na ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy. Jego rola jest więc bardzo ważna w kształtowaniu warunków pracy tak, aby wydajność pracy była możliwie najwyższa przy jednoczesnym ograniczeniu zmęczenia wzroku.

Korzyści wynikające z dobrego oświetlenia

 • uzyskanie wyższego poziomu produkcji pod względem ilościowym i jakościowym
 • zmniejszenie ryzyka wypadku
 • ułatwienie właściwego rozróżniania barw
 • zapobieganie potrzebie wytężania wzroku, a tym samym przedwczesnemu jego osłabieniu
 • ułatwienie eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • usprawnienie transportu wewnątrz zakładu.

Pomiary natężenia oświetlenia

Badania oświetlenia elektrycznego należą do czynności, które często towarzyszą pomiarom ochronnym instalacji elektrycznej. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.

Wymagania oświetleniowe dla stanowisk pracy

 • stanowiska pracy, na których wykonuje się obróbkę i przetwarzanie metali przedstawiaono w tabeli 1.1
 • dla pomieszczeń biurowych w tabeli 1.2

Tabela 1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji ilozacji
1. O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
2. Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
4. Bardzo wilgotne (75 - 100%) co 1 rok co 5 lat
5. Gorące (temp. powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
6. Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*) co 5 lat co 1 rok
8. Zapylone co 5 lat co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

*Budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone dla przede wszystkim do użyt-ku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
ZL III - użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do do ZLI i ZL II
ZL IV - mieszkalne
ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZLI i ZL II

Tabela 1.2

Lp. Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1. Segregowanie, kopiowanie 300
2. Pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych 500
3. Kreślarnie 750
4. Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo 500
5. Sale posiedzeń i konferencyjne 500

Ważne !

Aby nie dopuszczać do strat energii, powinno dokonywać się optymalnego wyboru systemu oświetleniowego, sprzętu oraz sterowania przy wykorzystaniu w pełni dostępnego światła dziennego.

Tabela 1.1

Lp. Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1. Kucie swobodne 200
2. Kucie matrycowe 300
3. Spawanie 300
4. Zgrubna i średnia obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki ≥ 0,1 mm 300
5. Precyzyjna obróbka mechaniczna,
szlifowanie; tolerancja obróbki
< 0,1 mm
500
6. Trasowanie, kontrola 750
7. Produkcja narzędzi, wyrób sprzętu do skrawania 750
8. Montaż:
– zgrubny
– średni
– dokładny
– precyzyjny

200
300
500
750
9. Przygotowanie powierzchni, malowanie 750
10. Wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządów do obróbki, mechanika precyzyjna, mikromechanika 1000
tel. 606-803-601
Copyright © 2010 durisz. All Rights Reserved.