• Na wykonane usługi udzielamy gwarancji oraz serwis po upływie okresu gwarancji.
 • Usługi elektryczne wykonujemy w miejscowościach:
 • Lębork
 • Łeba
 • Wicko
 • Linia
 • Siemirowice
 • Mosty
 • Nowa Wieś Lęborska
 • Potęgowo
modernizacja instalacji elektrycznej

Lębork blok przy ulicy Reja

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetleniowej, zamocowanie nowej szafy rozdzielczej przygotowanej pod zasilanie trójfazowe, montaż plafonów wraz z czujkami ruchu. Modernizacja systemu domofonowego i instalacji domofonowej.

rozdzielnia elektryczna

Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej

Modernizacja WLZ, przeniesie liczników energii elektrycznej do skrzyni rozdzielczej umieszczonej na parterze, montaż oświetlenia wewnętrznego jak i zewnętrzcznego oraz montaż systemu domofonowego w Lęborku przy ulicy Mieszka I.

domofony i unifony cyfrowe

Instalacja domofonów cyfrowych

Zainstalaowanie domofonów cyfrowych oraz unifonów, montaż czujek ruchu na trzech klatkach schodowych w Nowej Wsi Lęborskiej przy ulicy Grunwaldzkiej.

domofony cyfrowe

Montaż systemów domofonowych

Montaż cyfrowych domofonów, oświetlenia zewnętrznego wraz z czujkami ruchu w czterech klatkach w Lęborku przy ulicy Staromiejskiej.

Domofon Cyfral

Montaż domofonu

Montaż domofonu analogowego, wykonanie oraz umocowanie wspornika pod elektrozaczep, przystosowanie instniejącej instalacji domofonowej w budynku jednorodzinnym przy ulicy Chojnickej.

oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Montaż lamp zewnętrznych zamontowanych na bloku przy ul. Obr. Wybrzeża oraz B. Krzywoustego w Lęborku.

żarówka

Instalacje elektryczne

Wykonanie, modernizacja, naprawa instalacji elektrycznych różnego rodzaju oświetleń, urządzeń teletechnicznych, montaż rozdzielnic elektrycznych oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń.

piorun

Pomiary elektryczne

Przeprowadzanie pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych (do 1KV), uziemień oraz pomiarów natężenia oświetlenia, sporządzamy protokół odbiorczy wyżej wymienionych prac.

narzędzia

Systemy domofonowe

Monataż, konserwacja, naprawa domofonów cyfrowych, analogowych przeznaczonych do budynków wielorodzinnych, domów wolnostojących oraz instytucji, firm i przedsiębiorstw.

Wymiana instalacji elektrycznej
Bezpieczeństwo, redukcja rachunków za energię elektryczną to priorytety dzisiejszego gospodarstwa domowego. Prawidłowe rozplanowanie gniazdek elektrycznych i okablowania to podstawa, więc jeżeli planujesz w mieszkaniu, domu czy w budynku modernizację lub wymianę instalacji elektrycznej nie wykonuj tego osobiście zadzwoń po elektryka. Elektryk dokona przeglądu instalacji i wykona pracę według obowiązujących norm i przepisów oraz w najnowszych technologiach zapewniając bezpieczeństwo i wysoki standard użytkowania.
Pmiary elektryczne
Wykonywanie pomiarów elektrycznych to niezbędna czynność monitorująca prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznych jak i urządzeń elektrycznych w lokalach mieszkalnych czy też pomieszczenia w miejscu pracy. Dlatego przeglądy okresowe i badania instalacji elektrycznych powinny być realizowane jak w najkrótszym czasie po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z eksploatacji instalacji i warunków zewnętrznych w jakich jest eksploatowane urządzenie. Ustawa Prawo Budowlane ustala że okres pomiędzy badaniami nie powinien być dłuższy niż 5 lat.
Pomiar oświetlenia
Pomiary fotometryczne są jednymi z łatwiejszych i najczęściej wykonywanych pomiarów. Realizuje się je na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Miernikami używanymi do pomiarów są luksomierze i mierniki luminancji. Podstawowym elementem każdego luksomierza jest fotodioda wysokiej rozdzielczości, a więc aby wykonać pomiary natężenia oświetlenia nie potrzeba mieć stanowiska laboratoryjnego.
Domofony cyfrowe, analogowe
Domofony współcześnie są montowane w nowoczesnych obiektach mieszkalnych i biurowych. System domofonowy służy do porozumiewania się pomiędzy wejściem do budynku a osobą znajdującą się wewnątrz. Domofon zapewnia wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zdalne otwieranie drzwi dodatkowo umożliwia łączność wewnętrzną w obrębie obiektu.
Zapamiętaj
Instalacja elektryczna w Twoim domu lub mieszkaniu musi być tak zaprojektowana i wykonana, by w pełni zapewniała bezpieczeństwo.
W każdym przypadku naprawę instalacji zawsze powierzaj osobie wykwalifikowanej z odpowiednimi uprawnieniami.

Witamy !

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz terminowe i profesjonalne wykonanie powierzonych nam zadań. Dysponujemy dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz modernizacji i naprawy instalacji elektrycznych jak i również konserwacji i montażu domofonów. Realizujemy zlecenia zarówno dla administracji domów, firm jak również dla osób prywatnych chcących wybudować bądź wyremontować swój dom, czy mieszkanie.

Oferujemy szeroki zakres usług, które obejmują m.in.
 • pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych
 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego
 • pomiary oświetlenia stanowiskowe
 • montaż rozdzielni elektrycznych i tablic licznikowych
 • wykonywanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
 • badania i przeglądy okresowe instalacji elektrycznej
 • wykonanie instalacji telefonicznych oraz montaż urządzeń teletechnicznych
 • wykonanie, modernizacja oraz naprawa instalacji domofonowej
 • montaż domofonów i unifonów
 • dokumentacja techniczna wykonanych prac
 • ocena instalacji oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów
 • konserwacja i usuwanie awarii w całym powyższym zakresie

Instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wiedzą techniczną.
Materiały przez nas użyte są wykonane w najnowszych technologiach zapewniających bezpieczeństwo i wysoki standard użytkowania.
Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.
Do wykonanych pomiarów dołączamy protokół zdawczo - odbiorczy.

Zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 instalacja najpierw powinna być poddana oględzinom i próbom, które nazywane są sprawdzeniem odbiorczym, a dopiero po wykonaniu tych czynności można oddać ją do eksploatacji.

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu technicznego środków ochrony od porażeń należy wykonywać okresowo co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Art. 62.2), według PN-HD 60364-6:2008 okres badań może być skrócony. W warunkach szczególnego zagrożenia -nie rzadziej niż co 1 rok.

- oględziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
- pomiary rezystancji izolacji,
- badania ciągłości przewodów ochronnych,
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim,
- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Z okresowych sprawdzeń i badań należy sporządzić protokół.

Podstawowe wymagania techniczne, które powinny zapewnić nieuciążliwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych można przedstawić następująco :

Należy stosować osobne przewody neutralne N i ochronne PE ;

Przewody o przekroju żył do 10 mm2 powinny mieć żyły miedziane ;

w obwodach odbiorczych należy stosować wyłączniki instalacyjne (nadmiarowe),a tam gdzie jest to uzasadnione zwiększonym zagrożeniem porażeniowym również wyłączniki różnicowoprądowe ;

W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia górnego (sufitowego), gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych do pralki, zmywarki i innych urządzeń zainstalowanych na stałe ;

W budynkach wielorodzinnych odbiorniki elektryczne ogólnego przeznaczenia (windy, oświetlenie klatki schodowej i korytarzy, instalacje dzwonkowe, domofonowe i in.) powinny być zasilane z wydzielanych obwodów (tablic) administracyjnych ;

W budynkach wielorodzinnych liczniki do pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi w miejscach łatwo dostępnych, w zamykanych szafach ;

Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych; powinny one umożliwiać odłączenia instalacji całego budynku od sieci zasilającej.

Instalację domofonową lub wideofonową najlepiej położyć na etapie budowy domu lub przy remoncie instalacji elektrycznej, czy też elewacji, ale przed wykończeniem ścian.
Odcinek instalacji między furtką a domem należy ułożyć w ziemi kablem telekomunikacyjnym, minimum ośmiożyłowym (dla 2 niezależnych unifonów).
Zalecany kabel to XzTKMXpw o średnicy 0,5 mm do 5 metrów jeżeli odcinek jest dłuższy należy położyć kabel o grubość 0,8 mm.
Odcinek między elektroniką zamontowaną w domu a unifonem (unifonami) należy wykonać przewodem YTDY lub YTKSY o średnicy żył 0,5 mm.
Przy odcinkach przekraczających 50 m pomiędzy kasetą elektroniki a unifonami powinniśmy zastosować przewód o średnicy 0,8 mm.

Po co montować domofon?

- Domofon w wielu przypadkach podnosi bezpieczeństwo domu,
- poprawia komfort jego użytkowania,
- zapewnia wstęp tylko upoważnionych osób.
- mniejsze straty ciepła w lokalach (jeśli jest zamontowany w bloku),
- drzwi otwiera się nie tylko z klucza, ale tez podając kod na klawiaturze,
- wywołanie i rozmowę z dowolnym lokatorem.

tel. 606-803-601

Copyright © 2010 durisz. All Rights Reserved.